08/30 2017

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

  ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
  การดำเนินการขายทอดตลาดจะกระทำ ณ สำนักงานพัฒนาที่เขต 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  ในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปไปจนแล้วเสร็จ
  [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]