ผู้บริหารระดับสูง

 

    นายปราโมทย์  ยาใจ
Mr. Pramote  Yajai
ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
Ms. Pattaraporn  Sojayya

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2579-9532
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    -
-
ตำแหน่ง   
รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 
0-2562-5135
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    -
-
ตำแหน่ง
   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4990
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.