ภาพ : น.ส.สุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.4
รายงาน : ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4