12/12 2017

ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว

  นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองสวะ (โครงการ 2) ความจุ 203,000 ลบ.ม. บ้านเชียงแก้ว หมู่ 4 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปี พ.ศ. 2560 รหัส อบ.0459 12/12/2560 วันที่ 12/12/2560 >

       


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 

รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4