12/14 2017

แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4

นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 วันที่ 14/12/2560>

        


ภาพ/รายงาน : นางสาวปวีณา  วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4