ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4