ภาพ : นายบุญถม กุมพล ผอ.สพด.อุบลราชธานี
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4