01/25 2018

การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนท์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

            


ภาพ : นายบุญถม กุมพล ผอ.สพด.อุบลราชธานี
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4