02/14 2018

เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน

   วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4