Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 จำนวน 150 ราย ดำเนินการจัดอบรมโดย สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดีตลอดการอบรม

               


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4