06/27 2018

ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบท่อส่งน้ำ จ.อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,313 ม. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,785 ม. บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

                 


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4