Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานเปิดการเรียนการสอนแบบ Unit School

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเรียนการสอนแบบ Unit School เรื่อง แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ “LDD Zoning” และ “การเพิ่มศักยภาพการเป็น SMART OFFICER” โดย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมฯ ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “LDD ZONING” โดย นายวีระ ปะทะขีนัง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
3. การเพิ่มศักยภาพการเป็น SMART OFFICER โดย นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ นักสำรวจดินชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.4

                    


 

ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4