10/10 2018

เข้าร่วมประชุม การจัดนิทรรศการงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม “การจัดนิทรรศการงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561” โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน มหกรรมวันดินโลก ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

  


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4