01/02 2019

ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2562 ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2562 ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ โดย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ แปลงนาบ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแปลงทำการเกษตรผสมผสาน ในนาม สวนสี่พี่น้อง ที่น้อมนำแนวศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมนี้ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานเพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนา นำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินมาปรับใช้และให้ขวัญกำลังใจแก่ สวนสี่พี่น้อง ในการทำการเกษตรนำพาความสุขอย่างยั่งยืน

          


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4