01/18 2019

ติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมประชุม “ติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดย นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 14 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มอบแนวทางการตรวจราชการฯ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

     


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4