01/29 2019

ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" รุ่นที่ 2 จ.ร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลและสามารถวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการในสังกัด สพข.2 สพข.3 สพข.4 และ สพข.5 รวม 60 คน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมฤกษ์ อินทร์สมาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

    


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4