1. ขุดลอกหนองแข้ ความจุ 173,700 ลบ.ม. บ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
2. สระเก็บน้ำ ความจุ 138,000 ลบ.ม. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

        


เวลา 11.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองป่าช้า ความจุ 44,700 ลบ.ม. บ้านกุดซวย หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

        


 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองแต้ ความจุ 19,000 ลบ.ม. บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

        

 เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4