06/27 2019

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ยโสธร

 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร จังหวัดยโสธร

       


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4