07/25 2019

ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดอบรมโดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร โดยมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรเข้ารับการอบรมจากจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด จำนวน 142 คน

            


ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4