09/04 2019

ร่วมเสวนาเรื่อง การนำงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมเสวนาเรื่อง การนำงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้มีการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกัน เพื่อนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และร่วมในพิธีปิดการประชุม โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการปิดประชุมในครั้งนี้

         


ภาพ : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4