10/03 2019

ครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..." เพื่อชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ผลกระทบ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อไป จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรมและกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานี เจ้าหน้าที่ในสังกัด เกษตรกร และหมอดินอาสา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

     


รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4