10/11 2019

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและรับฟังปัญหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมีผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ นายชาติชาย ประสาระวันผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมคณะทำงาน 

รายงานสถานการณ์ความเสียจากการทบถมของดินทรายในพื้นที่ทางการเกษตร อีกทั้งได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร ตำบลวังหลวงและตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ รมช.กษ.ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งทำการสำรวจออกแบบและบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

              


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ: นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4