Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด ณ บ้านศรีบัว หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ร่วมโครงการ จำนวน 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ โดยนายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดเตรียมสถานที่
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
2) ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สำหรับใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

           


ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์  จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4