11/25 2019

เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานที่มา ความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ลดการชะล้างพังทลาย ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ กันอย่างพร้อมเพรียง