11/25 2019

ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกหนอง พื้นที่บ้านอะลาง หมู่ที่ 6 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกหนอง พื้นที่บ้านอะลาง หมู่ที่ 6 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยตรวจงานถมลูกรังบอดอัดแน่น, ท่อน้ำเข้า, Box Culvert และงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญาจ้างงานก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งต่อไป