01/31 2020

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้กำลังใจ นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้กำลังใจ นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ภูภัทร เพื่อส่งเสริมเป็นพื้นที่ต้นแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมแนะนำการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปรับเปลี่ยนให้เกิดรูปธรรม และคัดเลือกเป็นสถานที่ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนฯ สพข.4 และฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน