01/31 2020

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบ จากการทับถมของตะกอนดิน จากเหตุการอุทกภัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด