Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แนะนำการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 จ.ยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แนะนำการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 และสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัย พื้นที่บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รวมพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 58 ไร่ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่ปลูกพืชบนคันนาเพิ่มขึ้นเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้ เกษตรกรได้กล่าวขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินที่ให้การช่วยเหลือ และดำเนินการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1