ภาพ/รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4