09/03 2020

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.4 ครั้งที่ 10/2563 จ.อำนาจเจริญ

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 10/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภูภัทรเศรษฐกิจพอเพียง นายสังคม มูลชาติ และจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน บ้านจิก ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563