09/03 2020

รองอธิบดีด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายแสวง มะโนลัย ศึกษาการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ จุดเรียนรู้ด้านการเกษตร การสร้างระบบนิเวศภายในศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ( Biodiversity) ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด