Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ขยายเชื้อผลิตจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และ ซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 259,000 ซอง

    ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
                  ขยายเชื้อผลิตจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และ ซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 259,000 ซอง
                  ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
                  [ดาวน์โหลดเอกสาร]

Tor-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง

  TOR-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 
               ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
               ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
               [ดาวน์โหลดเอกสาร]

TOR-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  TOR-ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
                 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
                 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
                 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

Tor-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง

   TOR-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 
                 ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
                 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

TOR-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน

  TOR-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน 
                 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]