Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tor-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง

  TOR-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 
               ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
               ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
               [ดาวน์โหลดเอกสาร]

Tor-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง

   TOR-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 
                 ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
                 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

TOR-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน

  TOR-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน 
                 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

TOR-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  TOR-ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
                 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
                 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
                 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

TOR-การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง (เผยแพร่ครั้งที่ 2)

  TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง (เผยแพร่ครั้งที่ 2)
                 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบ1[เอกสารแนบ2][เอกสารแนบ3][เอกสารแนบ4]