Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TOR-การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง (เผยแพร่ครั้งที่ 2)

  TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง (เผยแพร่ครั้งที่ 2)
                 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบ1[เอกสารแนบ2][เอกสารแนบ3][เอกสารแนบ4]

TOR-การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง

  TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง
                 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบ1[เอกสารแนบ2]

TOR-การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 220 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                 การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 220 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม

TOR-จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ 1,2,3,6 และ 7 พร้อมขนส่ง จำนวน 85,000 ซอง

 TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               การจัดจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และ พด.7 จำนวน 85,000 ซอง
               ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
               [ดาวน์โหลดเอกสาร][เอกสารแนบ1][เอกสารแนบ2][เอกสารแนบ3

TOR-การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

    TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                 การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม