10/24 2017

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์
   พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๗  
            [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]