10/24 2017

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง จานวน ๒๐๕ ตัน, ถั่วพร้า จานวน ๑๕ ตัน, ถั่วพุ่ม จานวน ๑๖ ตัน) พร้อมขนส่ง
    [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]