10/24 2017

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน ๔,๐๐๐ ตัน พร้อมขนส่ง
    [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]