Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TOR-การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,850 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,850 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
                [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม