10/19 2018

TOR-การซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง 180 ตัน,ถั่วพร้า 85 ตัน) จำนวน 265 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                การซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง 180 ตัน,ถั่วพร้า 85 ตัน) จำนวน 265 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
                [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม