Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TOR-การจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จำนวน 536,500 ซอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                การจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จำนวน 536,500 ซอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม