10/19 2018

TOR-การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

    TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                 การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม