Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

   TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                 การซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 220 ตัน พร้อมขนส่ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
                 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
                 [ดาวน์โหลดเอกสาร] [เอกสารแนบเพิ่มเติม