Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,850 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
                เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,850 ตัน พร้อมขนส่ง 
                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                [ดาวน์โหลด]