09/14 2017

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน

    
   ภาพ : นางแน่งน้อย เกตุดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ