Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0
ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคของการจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2562 0
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 0
ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายรายงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ 0
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 8
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 9
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" 6
ติดตามการดำเนินกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม ( N) ในการปลูกข้าว จ.ยโสธร 7
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 3 9
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนอง จ.อุบลราชธานี 7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 8
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.มุกดาหาร 12
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.นครพนม 13
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ร้อยเอ็ด 12
ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สพด.ร้อยเอ็ด 12
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 2 12
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ศรีสะเกษ 10
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จ.อุบลราชธานี 11
ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 12
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อำนาจเจริญ 12
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.อำนาจเจริญ 12
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15
ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 7 16
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 5/2562 13
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ยโสธร 13
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)" รุ่นที่ 2 19
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)" รุ่นที่ 1 24
ติดตามงานขุดลอกหนอง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 20
ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 22
ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24
ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 23
เปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562 24
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 24
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน LDD Zoning 19
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดสระเก็บน้ำ จ.ร้อยเอ็ด 20
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 แห่ง 22
ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี 22
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกหนองจอก จ.ร้อยเอ็ด 18
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองผักแว่น จ.อำนาจเจริญ 22
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2562 36
ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2564-2568) 34
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2562 37
ตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 35
เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืนฯ 34
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.นครพนม 53
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 3/2562 44
ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ยโสธร 55
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.อุบลราชธานี 60
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 70
บุญคุ้มข้าวใหม่สมาคมคนทามประจำปี พ.ศ. 2562 75