Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 2 โครงการ 62
เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" 59
ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" 58
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 68
ประชุมวิชาการที่จะนำเสนอผลงาน 62
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ครั้งที่ 6 58
พื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อุบลราชธานี 56
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง 57
ติดตามงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นา 1,600 ไร่ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 59
ร่วมตอบข้อซักถามรายละเอียดการดำเนินงาน ในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร” 62
เปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 60
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง 59
พิธีมอบต้นรวงผึ้ง ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 61
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) 58
ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ 62
ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญ 57
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางจรัสศรี บ่อแก้ว จ.อำนาจเจริญ 57
ร่วมต้อนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 57
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อำนาจเจริญ 56
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี 56
ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 60
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร 56
ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ 58
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (3 โครงการ) ผ่านระบบ Video Conference ของกรมพัฒนาที่ดิน 58
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยโสธร 58
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2561 59
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครพนม 61
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกห้วยเพ็ก จ.อุบลราชธานี 55
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.ศรีสะเกษ 56
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองคล้า จ.อำนาจเจริญ 61
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร 59
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาเจริญ 63
มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่ผู้ร่วมเสวนา และผู้ร่วมจัดงาน และจัดนิทรรศการ 65
ร่วมงานประชุม "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย" 61
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองอารี จ.ศรีสะเกษ 67
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบท่อส่งน้ำ จ.อุบลราชธานี 63
ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ 61
เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 63
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว สพด.อุบลราชธานี 63
ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 62
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (โครงการ1) จ.อุบลราชธานี 64
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อำนาจเจริญ 61
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแหล่งน้ำฯ ณ สพด.อำนาจเจริญ 62
ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม จ.นครพนม 63
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำ สพด.นครพนม 63
แจกจ่ายหญ้าแฝกให้กับหน่วยงาน นปค.22 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 61
ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) สพด.นครพนม 61
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.นครพนม 76
ประชุมระดมความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรกรรม 69
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 74