Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางจรัสศรี บ่อแก้ว จ.อำนาจเจริญ 72
ร่วมต้อนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 70
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อำนาจเจริญ 67
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี 68
ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 70
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร 70
ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ 67
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (3 โครงการ) ผ่านระบบ Video Conference ของกรมพัฒนาที่ดิน 69
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยโสธร 69
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2561 67
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครพนม 71
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกห้วยเพ็ก จ.อุบลราชธานี 62
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.ศรีสะเกษ 65
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองคล้า จ.อำนาจเจริญ 71
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร 68
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาเจริญ 69
มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่ผู้ร่วมเสวนา และผู้ร่วมจัดงาน และจัดนิทรรศการ 76
ร่วมงานประชุม "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย" 68
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองอารี จ.ศรีสะเกษ 76
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบท่อส่งน้ำ จ.อุบลราชธานี 73
ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ 69
เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว สพด.อุบลราชธานี 76
ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 70
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (โครงการ1) จ.อุบลราชธานี 73
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อำนาจเจริญ 69
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแหล่งน้ำฯ ณ สพด.อำนาจเจริญ 72
ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม จ.นครพนม 73
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำ สพด.นครพนม 71
แจกจ่ายหญ้าแฝกให้กับหน่วยงาน นปค.22 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 71
ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) สพด.นครพนม 72
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.นครพนม 92
ประชุมระดมความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรกรรม 82
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 90
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและทำนาโยน 84
ร่วมเป็นเกียรติในงาน อโศกรำลึก และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 37 81
อธพ. พบปะเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 77
อธพ. ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 84
ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 96
ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 91
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 5 93
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองบัว 92
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองกระบูน 71
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำสระกู่ 65
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะสนามบินเก่า 67
เปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 68
เปิดกิจกรรมวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 3 71
เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 70
ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน” 70
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 68