Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 80
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 78
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 73
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 72
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 71
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 73
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 64
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 78
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 69
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 78
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 77
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 79
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 87
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 102
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 81
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 87
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 90
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 105
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 104
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 105
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 107
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 98
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 107
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 101
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 124
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 114
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 104
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 110
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 114
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 111
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 106
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 95
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 100
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 108
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 100
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 94
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 98
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 128
ประชุมแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 103
กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 163
มอบเงินสวัสดิการ 184
ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 177
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ 140
ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 132
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 162
โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์ 149
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 168
ศรีสะเกษ : เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก 264
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 133
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 115