Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและทำนาโยน 71
ร่วมเป็นเกียรติในงาน อโศกรำลึก และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 37 72
อธพ. พบปะเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 66
อธพ. ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 71
ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 76
ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 75
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 5 78
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองบัว 74
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองกระบูน 60
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำสระกู่ 59
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะสนามบินเก่า 59
เปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 60
เปิดกิจกรรมวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 3 59
เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 60
ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน” 63
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 59
ประชุมปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพืันที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ 62
ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ฯ 64
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม 59
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 68
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4 67
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) (Zoning by Agri-Map) จ.อุบลราชธานี 65
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.อุบลราชธานี 60
ตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายพาลัย ไชยอุป จังหวัดมุกดาหาร 68
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.มุกดาหาร 66
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (S3) จ.ร้อยเอ็ด 62
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ร้อยเอ็ด 61
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)ฯ จ.ยโสธร 59
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร 59
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 56
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพด.ร้อยเอ็ด 63
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 63
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 63
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 59
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 57
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 76
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (Big Cleaning Day) 93
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” 106
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 113
ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 115
"โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รอบที่ 1 ประจำปี 2561 93
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 61
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 95
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” 88
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 93
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 93
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 89
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 88
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 88
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 89