Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญ 155
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางจรัสศรี บ่อแก้ว จ.อำนาจเจริญ 169
ร่วมต้อนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 154
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อำนาจเจริญ 157
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี 146
ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 157
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร 153
ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ 179
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (3 โครงการ) ผ่านระบบ Video Conference ของกรมพัฒนาที่ดิน 147
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยโสธร 141
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2561 142
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครพนม 147
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกห้วยเพ็ก จ.อุบลราชธานี 148
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.ศรีสะเกษ 149
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองคล้า จ.อำนาจเจริญ 159
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร 147
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาเจริญ 147
มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่ผู้ร่วมเสวนา และผู้ร่วมจัดงาน และจัดนิทรรศการ 176
ร่วมงานประชุม "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย" 146
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองอารี จ.ศรีสะเกษ 243
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบท่อส่งน้ำ จ.อุบลราชธานี 158
ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ 156
เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 160
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว สพด.อุบลราชธานี 151
ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 159
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (โครงการ1) จ.อุบลราชธานี 201
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อำนาจเจริญ 254
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแหล่งน้ำฯ ณ สพด.อำนาจเจริญ 152
ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม จ.นครพนม 158
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำ สพด.นครพนม 191
แจกจ่ายหญ้าแฝกให้กับหน่วยงาน นปค.22 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 210
ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) สพด.นครพนม 151
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.นครพนม 197
ประชุมระดมความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรกรรม 166
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 190
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและทำนาโยน 165
ร่วมเป็นเกียรติในงาน อโศกรำลึก และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 37 183
อธพ. พบปะเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 165
อธพ. ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 191
ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 191
ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 190
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 5 195
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองบัว 187
ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองกระบูน 165
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำสระกู่ 148
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะสนามบินเก่า 151
เปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 158
เปิดกิจกรรมวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 3 148
เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 148
ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน” 157