Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ประชุมปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพืันที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ 72
ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ฯ 75
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม 65
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 76
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4 76
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) (Zoning by Agri-Map) จ.อุบลราชธานี 73
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.อุบลราชธานี 66
ตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายพาลัย ไชยอุป จังหวัดมุกดาหาร 76
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.มุกดาหาร 77
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (S3) จ.ร้อยเอ็ด 70
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ร้อยเอ็ด 73
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)ฯ จ.ยโสธร 68
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร 69
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 64
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพด.ร้อยเอ็ด 71
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 71
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 74
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 69
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 68
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 86
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (Big Cleaning Day) 101
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” 114
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 124
ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 124
"โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รอบที่ 1 ประจำปี 2561 97
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 66
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 101
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” 96
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 101
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 99
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 97
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 97
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 97
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 101
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 95
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 117
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 104
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 116
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 114
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 113
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 122
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 145
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 118
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 120
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 127
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 137
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 140
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 146
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 138
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 134