Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 83
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 103
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 90
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 102
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 99
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 100
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 106
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 127
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 102
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 107
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 112
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 126
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 126
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 128
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 127
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 121
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 135
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 126
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 150
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 142
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 126
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 133
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 138
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 135
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 129
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 114
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 126
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 134
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 124
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 121
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 122
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 155
ประชุมแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 123
กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 187
มอบเงินสวัสดิการ 223
ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 202
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ 161
ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 154
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 184
โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์ 176
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 189
ศรีสะเกษ : เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก 286
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 154
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 133
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 147
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม 142
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน 184