Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 151
"โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รอบที่ 1 ประจำปี 2561 117
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 83
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 122
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” 111
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 121
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 119
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 122
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 121
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 126
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 136
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 128
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 147
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 134
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 144
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 149
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 147
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 146
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 179
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 151
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 162
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 157
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 183
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 173
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 181
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 166
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 163
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 200
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 197
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 211
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 208
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 176
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 169
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 200
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 188
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 215
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 162
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 182
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 178
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 174
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 190
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 172
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 210
ประชุมแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 161
กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 237
มอบเงินสวัสดิการ 412
ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 246
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ 213
ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 195
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 227