Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 134
ประชุมปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพืันที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ 153
ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ฯ 158
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม 143
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 259
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4 210
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) (Zoning by Agri-Map) จ.อุบลราชธานี 157
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.อุบลราชธานี 149
ตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายพาลัย ไชยอุป จังหวัดมุกดาหาร 164
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.มุกดาหาร 157
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (S3) จ.ร้อยเอ็ด 152
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ร้อยเอ็ด 155
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)ฯ จ.ยโสธร 145
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร 148
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 161
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพด.ร้อยเอ็ด 142
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 148
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 150
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 146
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 150
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 168
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (Big Cleaning Day) 196
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” 207
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 221
ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 228
"โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รอบที่ 1 ประจำปี 2561 186
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 132
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 191
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” 170
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 194
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 184
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 180
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 185
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 185
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 203
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 186
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 212
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 184
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 200
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 214
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 207
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 209
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 246
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 224
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 242
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 225
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 250
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 238
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 258
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 230