Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” 168
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 173
ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 181
"โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รอบที่ 1 ประจำปี 2561 136
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 95
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 142
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” 125
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 137
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 140
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 138
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 137
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 142
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 155
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 144
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 167
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 146
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 159
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 166
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 164
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 168
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 203
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 173
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 192
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 175
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 206
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 193
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 204
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 189
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 177
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 239
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 227
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 235
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 244
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 202
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 188
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 235
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 220
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 263
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 191
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 206
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 196
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 195
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 212
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 197
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 231
ประชุมแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 177
กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 258
มอบเงินสวัสดิการ 453
ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 261
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ 227