Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 80
ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 86
ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจาก พายุโพดุล และ คาจิกิ 100
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 91
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ 2563 96
ตรวจงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 98
ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฯ 100
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 (โซนร้อนโพดุล) 75
ครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 79
ลงพื้นที่ติดตามงานปรับพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 70
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดิน 62
ร่วมเสวนาเรื่อง การนำงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 79
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 73
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 88
ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคของการจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2562 72
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 70
ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายรายงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ 86
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 90
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 89
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" 95
ติดตามการดำเนินกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม ( N) ในการปลูกข้าว จ.ยโสธร 92
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 3 100
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนอง จ.อุบลราชธานี 96
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 92
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.มุกดาหาร 82
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.นครพนม 79
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ร้อยเอ็ด 79
ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สพด.ร้อยเอ็ด 97
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 2 103
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ศรีสะเกษ 77
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จ.อุบลราชธานี 75
ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 73
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อำนาจเจริญ 88
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.อำนาจเจริญ 82
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 89
ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 7 75
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 5/2562 69
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ยโสธร 86
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)" รุ่นที่ 2 99
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)" รุ่นที่ 1 85
ติดตามงานขุดลอกหนอง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 84
ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 116
ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 106
ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 93
เปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562 205
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 100
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน LDD Zoning 84
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดสระเก็บน้ำ จ.ร้อยเอ็ด 112
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 แห่ง 106
ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี 114