link website
หน่วยงานในสังกัด สพข.4
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 10 เมษายน2527 โดยนายอิทธิพล กมลรัตน์ (ผู้อำนวยการคนแรก) ได้ขอแบ่งพื้นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะหนองหอย ประมาณ 11 ไร่
จากป่าไม้เขตอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9) รับผิดชอบ 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร และ อำนาจเจริญ
 
 
 • เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   การจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสม                      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 • พัฒนาระบบสารสนเทศของ สพข. 4 ให้ทันสมัยเพื่อให้สืบค้นง่ายและรวดเร็ว
 • พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
 • พัฒนาหมอดินอาสา และเครือข่ายให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • พัฒนาการบริหารภายในองค์กรภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พัฒนางานวิจัยให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  ในเชิงเศรษฐกิจ
 • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 
 
 • ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดิน และที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
 • ศึกษา และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน เพื่อการปรับใช้ใน
  แผนที่
 • ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
 • ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
  ที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่
 • งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ
 • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
  และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในเขต
 • งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • จัดทำทะเบียนวิจัย  และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีหน้าที่

 • ศึกษา  วิจัย  ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
 • รวมกับกองส่วนกลางในการปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ 
  การจัดอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ
 • ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของ
  สถานีพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีหน้าที่
 • ศึกษา  วิจัย  ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
 • สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
 • สำรวจ  วิเคราะห์   ข้อมูลภาวะเศษฐกิจและสังคม
 • วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่  มีหน้าที่
 • สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขต และถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ใน  
  การวางแผนการใช้ดินระดับไร่นา
กลุ่มวิเคราะห์ดิน  มีหน้าที่
 • วิเคราะห์ดิน  น้ำ พืช  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน   และประมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้การบริการวิเคราะห์ดินแก่หน่วยงานของ สพข. ส่วนราชกาอื่น  เกษตรกร  และเอกชน
สถานีพัฒนาที่ดิน  มีหน้าที่
 • ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน  ส่งเสริม  และสาธิต  เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
 • การฝึกอบรม  และ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา  และเกษตรกรทั่วไป
 • ให้บริการเกษตรกรตามแผนทรัพยากรที่ดิน  และพัฒนาการเกษตร
 • ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรตำบล
 • เป็นเลขานุการ  คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
 
แผนที่แสดงที่ตั้งหน่วยงาน
 
ข้อมูลที่ใช้่ในการติดต่อหน่วยงาน
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทร. 045-311669 โทรสาร 045-311669 E-mail : r04_1@ldd.go.th
website: http://r04.ldd.go.th
 
 
 
 
 
 
 
คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่
 
 

Warning: include(script_php/counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\intro.php on line 635

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'script_php/counter.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\intro.php on line 635