link website 
หน่วยงานในสังกัด สพข.
4


 

 

 

 

 

 

 
แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 โดยนายอิทธิพล กมลรัตน์
(ผู้อำนวยการคนแรก) ได้ขอแบ่งพื้นที่ราชพัสดุที่สาธารณะหนองหอย ประมาณ 11 ไร่ จากป่าไม้เขตอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9) รับผิดชอบ 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร
ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

วิทัศน์/พันธกิจ
เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ถูกต้อง และเหมาะสม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กลยุทธ์
 • พัฒนาระบบสารสนเทศของ สพข.4 ให้ทันสมัยเพื่อให้สืบค้นง่ายและรวดเร็ว
 • พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
 • พัฒนาหมอดินอาสา และเครือข่ายให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • พัฒนาการบริหารภายในองค์กรภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พัฒนางานวิจัยให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
 • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดิน และที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
 • ศึกษา และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน เพื่อการปรับใช้ในแผนที่่
 • ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
 • ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
 • งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ
 • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
  และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในเขต
 • งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • จัดทำทะเบียนวิจัย  และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต
ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่
 • ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
 • รวมกับกองส่วนกลางในการปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ การจัดอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ 
 • ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่
 • ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
 • สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
 • สำรวจ วิเคราะห์  ข้อมูลภาวะเศษฐกิจและสังคม 
 • วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่
 • สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขต และถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ดินระดับไร่นา   
ส่วนวิเคราะห์ดิน
 • วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช สิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน  และประมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้การบริการวิเคราะห์ดินแก่หน่วยงานของ สพข. ส่วนราชการอื่น  เกษตรกร  และเอกชน  
สถานีพัฒนาที่ดิน
 • ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริม และสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
 • การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
 • ให้บริการเกษตรกรตามแผนทรัพยากรที่ดิน และพัฒนาการเกษตร
 • ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรตำบล
 • เป็นเลขานุการ คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
แผนที่แสดงที่ตั้งหน่วยงาน