ดูงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายนื ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สพข.๔
<<รายละเอียด>>
 
  ดูงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
ประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2/2554 พิจารณาคัดเลือกการ
ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554
<<รายละเอียด>>
 
  ดูงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4
พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไผ่ หวาย
และต้นกลัวย ภายในสำนักงานฯ เทิดพระเกียรติ84 พรรษาฯ
<<รายละเอียด>>
 
ดูงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ดิน พร้อมด้วยคณะจาก สพข.๒ สพข.๙ และ สพข.๑๒ เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส ของ สพข.๔ เพื่อที่จักได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในด้าน
การดำเนินกิจกรรม ๕ส
<<รายละเอียด>>
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.๔
นายอมร อินทราเวช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผอ.สพข.4 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน
ผลการดำเนินงานตามโครงการอุบลเมืองสะอาดฯ
เมื่อวัึนที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔
<<รายละเอียอด>>
   
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.๔
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ สพข.4
ร่วมงานรณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleanning Day)
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ที่ทางจังหวัดอุบลจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง
มาเที่ยวงานประเพณีฯ
<<รายละเอียอด>>

   

 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.๔
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ สพข.4 ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนมิถุยายน ๒๕๕๔
<<รายละเอียอด>>

 
 
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4 ได้รับรางวัล 5 ส.ดีเด่น
ปี 2553   

   
 
 
 
 

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธพ. เป็นประธาน
ในการประชุม อ.ก.พ. กรม

ณ ห้องประชุม 2/2 กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 20 ธ.ค. 53
รายละเอียด...>>


 

นายจรูญ ยกถาวร รธพ.วก.เป็นประธานการประชุมฯ
เพื่อหารือเกี่ยวกับ การวางแผนโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำแบบมืออาชีพ" ประจำปีงบประมาณ 2554
ณ ห้องประชุม 2/2 กรมพัฒนาที่ดินวันที่ 21 ธ.ค. 53

 
นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รธพ.ปก. เปิดงาน
"โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะ
โลกร้อน" ณ บ้านกั้ง หมู่ 10 ต.ดอนหายโศก
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันที่ 7 ธ.ค. 53
รายละเอียด...>>
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ชุปเปอร์ พด.1,ชุปเปอร์ พด.2,ชุปเปอร์ พด.3,ชุปเปอร์ พด.6,และสารเร่งชุปเปอร์ พด.7(ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554)

ประกาศ สอบราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ชุปเปอร์ พด.1,ชุปเปอร์ พด.2,ชุปเปอร์ พด.3
ชุปเปอร์ พด.6,ชุปเปอร์ พด.7(ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554)
ประกาศ ผลการประกวดราคาประมูลจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด(พร้อมส่ง) จำนวน 3 รายการ
(ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR ขยายเชื้อสารเร่งชุปเปอร์ พด.1 ,พด.2 ,พด.3,พด.6
 
 
 
 

 
 
เวทีโต้ตอบ Webboard
คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ
ประกาศรับสมัครงาน
พิพิธภัณฑ์ดิน
12 มหัศจรรย์
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่
 
 

Warning: include(script_php/counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\main.php on line 1258

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'script_php/counter.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\main.php on line 1258