นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

013016
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
8
53
12834
214
453
13016

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-08-12 08:34:36

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

Post on 11 January 2018
by Super User
Hits: 82

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างสมบูรณ์

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร รวมถึงบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำป่าตึงงาม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างสมบูรณ์

 

           

           

           

 

พร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่การใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก และเยี่ยมพบปะกับราษฎร
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโทก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดความจุ 391,000 ลูกบาศก์เมตร ความยาวทำนบดิน 120 เมตร ความสูงทำนบดิน 33 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปี 2559 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรได้ จำนวน 420 ไร่ ประมาณ 180 ครัวเรือน ประชากร 700 คน รวมถึงช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยโทก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพเสริมในการทำประมงเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.